Bob blwyddyn, rydym yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau anhygoel dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch gyda'n gwobrau fawreddog, Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch.

Yn aml, mae dysgwyr Mynediad i Addysg Uwch wedi goresgyn heriau mawr yn eu bywydau i ennill cymwysterau a chyflawni eu dyhead o fynd ymlaen i addysg uwch,  

Mae ein gwobr yn gyfle i gydnabod a gwobrwyo dysgwyr ysbrydoledig am eu hymrwymiad i ddysgu. 

Y Categorïau

Mae yna ddau gategori:

  • Ymrwymiad Eithriadol i Astudio

  • Llwyddiant Academaidd Eithriadol

Bydd enillwyr gwobrau Agored Cymru yn mynd ymlaen i gystadlu am wobrau Keith Fletcher ledled y DU.

Y Broses Enwebu

Caiff canolfannau enwebu hyd at ddau ddysgwr ar gyfer pob categori. Cliciwch yma am ffurflenni enwebu.

Dylech gyflwyno eich ffurflenni enwebu drwy drosglwyddiad diogel a dewis ‘Arall’ ar gyfer math o lanlwythiad. Dylech gyfeirio at Wobr Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch yn y blwch sylwadau.

Gellir enwebu dysgwr ar gyfer y ddau gategori.

Dim ond dysgwyr sy’n cwblhau Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch yn y flwyddyn academaidd bresennol sy’n gymwys i wneud cais.

Meini Prawf

Ymrwymiad Eithriadol i Astudio

Dylai dysgwyr yn y categori hwn fod wedi dangos tystiolaeth o rai neu'r cyfan o’r canlynol:

  • ymrwymiad eithriadol i astudio ar gwrs Diploma Mynediad i Addysg Uwch, er gwaethaf amgylchiadau personol heriol

  • eu bod wedi cyflawni datblygiad personol ysbrydoledig sy’n dangos effaith a dylanwad trawsffurfiol dysgu

  • cyflawniad unigol sydd y tu hwnt i ddisgwyliadau safonol

Datganiad Cefnogi

Dylai’r datganiad cefnogi esbonio sut mae’r enwebai’n bodloni’r meini prawf yn 2.2 uchod. Dylai roi syniad o’r mathau o rwystrau y mae’r dysgwr wedi’u goresgyn. Dylai nodi unrhyw sgiliau penodol a ddangosodd y dysgwr wrth ddilyn ei astudiaethau. Er y dylid parchu preifatrwydd y dysgwr, bydd o gymorth i’r panel beirniaid asesu'r enwebiad, os gellir rhoi rhai manylion am yr heriau a wynebwyd gan y myfyriwr a’r modd yr aeth ati i ateb yr heriau hyn.

Tystiolaeth Ategol

Nid oes angen tystiolaeth ategol ar gyfer enwebiadau Ymrwymiad Eithriadol i Astudio ac ni fydd yn cael ei hystyried gan y beirniaid, os caiff ei chyflwyno.

Datganiad Dysgwr

Er mwyn helpu i wneud penderfyniadau yn y categori yma, mae angen datganiad dysgwr fel rhan o’r dystiolaeth a ddarperir yn yr enwebiad.  Dylai’r datganiad dysgwr roi golwg gyffredinol ar eu profiad o gwblhau'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch, gan nodi pam y dewiswyd y cwrs a sut y gwnaethant oresgyn yr heriau a wynebwyd.

Llwyddiant Academaidd Eithriadol

Dylai’r dysgwyr a enwebir yn y categori hwn fod wedi rhagori yn eu hastudiaeth academaidd drwy gynhyrchu gwaith yr aseswyd ei fod o safon gyson eithriadol tra ar y Diploma Mynediad i Addysg Uwch.

Datganiad Cefnogi

Ar gyfer ‘Llwydiant academaidd eithriadol’ dylai’r datganiad gynnwys sylwadau a manylion digonol am yr ystod a’r math o waith a gyflwynwyd gan y dysgwr a’i berfformiad. Lle bo’n bosibl dylai hyn gynnwys datganiadau a wnaed gan diwtoriaid yn eu hadborth ar y gwaith. Byddai crynodeb cyffredinol o berfformiad a chyflawniad y dysgwr hefyd yn ddymunol.

Tystiolaeth ategol

Ar gyfer ‘Cyflawniad academaidd eithriadol’ disgwylir i’r gwaith a aseswyd fod ar gyfer yr uned ‘Prosiect Ymchwilio / Traethawd Estynedig Mynediad i Addysg Uwch’ HC73CY141 a bod copi o’r gwaith hwnnw yn cael ei gyflwyno ar ffurf electronig.  Mae copïau wedi cael eu sganio o waith mewn llawysgrifen neu waith ar brosesydd geiriau gyda sylwadau ysgrifenedig y tiwtor yn dderbyniol. Gellir cyflwyno dogfennau ‘Word’ o waith gwreiddiol y myfyriwr ac adborth y tiwtor..

Y Broses Ddethol

Bydd y rhestr fer gychwynnol yn cael ei llunio gan Agored Cymru. Bydd rhestr fer o hyd at bump o ymgeiswyr ar gyfer pob gwobr yn cael ei llunio. 

Bydd yr ymgeiswyr hyn am y wobr yn cael eu gwahodd i gyfweliad gyda'r pwyllgor dethol terfynol.

Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol.

Cyhoeddusrwydd a Chyflwyno'r Gwobrau 

Caiff y gwobrau eu dyfarnu mewn digwyddiad nodedig. Bydd y digwyddiad yn codi proffil Mynediad i Addysg Uwch gyda swyddogion gwneud penderfyniadau allweddol yng Nghymru.

Bydd yn ofynnol i’r enillwyr gymryd rhan mewn gweithgaredd hyrwyddo sy’n cynnwys sesiynau tynnu lluniau a chyfweliadau yn y cyfryngau.

Caiff astudiaethau achos yr enillwyr eu defnyddio yn ein deunydd marchnata a hefyd ar ein gwefan.